TÀI NGUYÊN BLOG

Google

Ai đang ở nhà tôi

0 khách và 0 thành viên

Trò chuyện với tôi

 • (levanbinh72qn1@gmail.com)

Con số thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hình ảnh của Blog

  Sangkien.png Bui_phan1.swf Cophuong.png Kxd02.jpg Ke_tivi2.jpg Ke_tivi_1.jpg Lethanh.flv Tuc_ngu.swf Bane.jpg Duongtruongson.flv Nhandiabinh.jpg Tui_dia.jpg Ptd.jpg Ch.jpg Sai5.mp3 Dung6.mp3 Untitfasf.png Dilac.jpg KhaytratrePL801.jpg

  LỊCH ÂM DƯƠNG

  Sắp xếp dữ liệu

  THÔNG TIN GIAO DIỆN

  NHỮNG NHỊP CẦU TRI THỨC
  Design By: Lê Văn Bình
  Điện thoại: 0905168837

  Anh 6-HKII

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Văn Bình (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:55' 09-09-2016
  Dung lượng: 31.2 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  E 6 - THE SECOND SEMESTER COLLECTION
  I. -Choose the best answer to the sentences
  1. I don’t have _____ oranges.
  a. any b. some c. one
  2. There is ____ fruit juice on the table.
  a. some b. any c. an
  3. He isn’t tall. He’s ______ .
  a. fat b. short c. thin
  4. ____ is her hair? – It’s black.
  a. What b. who c. What color
  5. What would you like? I ______ some milk.
  a. like b. likes c. would like
  6. ________ meat do you need? – A kilo.
  a. How much b. How many c. How
  II. Read the paasage, then do the exercise
  Minh studies far from his house. So he has lunch at the school’s canteen. The food here is very cheap and good. He has some rice, meat and tomatoes for lunch. His favorite vegetables are tomatoes and lettuce
  1. Write True / False before each sentence:
  ____ a. Minh studies far from his house.
  ____ b. He has lunch at home.
  ____ c. The food at the canteen is not cheap and good.
  ____ d. He often has noodles for lunch.
  2. Answer the questions:
  a. Does Minh have lunch at the school’s canteen?
  b. How is the food?
  c. What are his favorite vegetables?
  III. Match A and B
  A B
  1- Can I help you? a. A dozen, please.
  2- How much is it? b. Yes, I’d like some cabbages.
  3- How many eggs do you want? c. I like fish.
  4- What’s your favorite food, Mai? d. 2.500 dong

  IV- Match the answers to the questions:
  Questions
  Answers
  
  1: Is there any milk ?
  a: I’d like some orange juice
  
  2: What fruit is there ?
  b:I’m hungry
  
  3: What is for lunch today?
  c:Rice with fish and vegetable
  
  4: How do you feel ?
  d:No, there aren’t
  
  5: Are there any apples ?
  e:Yes,there is
  
  6: What would you like ?
  f: There are grape and orange
  
  

  V. Supply the correct form of verbs :
  There (not be)…………………….any milk in the bottle.
  How much(be) …………………….the pens?
  They (drink) ……………….some fruit juice at the moment.
  Mr Nam (get) ………………………….up early in the morning.
  VII. Complete the sentences with question words in the box:
  Who - How much - How many - How old - What - When -Where
  
  …………………grams of meat does he want ?
  ……………….milk do you need?
  …………………….wants chicken?
  ……………………….is there to eat?
  Complete the dialogue:
  a would thirsty feel hungry noodles some like

  
  
  Nam: How do you…………………………?
  Lan: I’m hot and I am…………………………
  Nam: What…………………………you like?
  Lan: I’d …………………………orange juice. What about you?
  Nam: I am………………… I want………noodles. What about you, Lan?
  Would you like some…………………………?
  Lan: No, thanks. I’m thirsty. I’d like……………drink.

  REVISION II - THE SECOND SEMESTER
  I. Chọn a, b, c hoặc d để hoàn thành những câu sau:
  1. He isn’t short. He is ……………...
  a. tall b. short c. fat d. thin
  2. She isn’t tall. She is………………
  a. small b. thin c. short d. fat
  3. They aren’t full. They are ………………
  a. cold b. short c. fat d. hungry
  4. We aren’t weak. We are ………………
  a. strong b. short c. fat d. hot
  5. Her lips aren’t thin. They are………………
  a. heavy b. tall c. full d.big
  6. What ……………… she do? - She is a gymnast.
  a
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓